Wat is de S.C.I. ‘Le Pampre’?

Le Bousquet de Balarin
Montréal-du-Gers
France

Ontstaansgeschiedenis

De oorsprong van de SCI ligt in het jaar 2003. Het huis van de buren Duvin van Bousquet, kwam beschikbaar. Enkelen hebben daarop het voortouw genomen om deze boerderij te kopen. Op dat moment was nog niet duidelijk welke invulling aan deze plek, voor het gemak Bousquet 2 genoemd, gegeven zou gaan worden. In de jaren die volgden kwam de behoefte op om de verantwoordelijkheid en eigenaarschap onder een bredere groep te gaan delen. Er bleek veel animo te zijn en velen voelde zich geroepen om hier een bijdrage aan te leveren. Na grondig onderzoek naar welke vorm hierbij passend was is uiteindelijk gekozen voor een zogenaamde ‘Société Civile Immobilière’ (afgekort: SCI). Zoals je aan het bovenstaande logo en kop kunt zien heet de SCI ‘Le Pampre’, de wijnrank, naar de wens van één der initiatiefnemers. Een mooie naam die geloof in groei en ontwikkeling uitdrukt, evenals de verbondenheid met de omgeving.

Wat is een SCI?

SCI betekent Société Civile Immobilière (burgerlijk vennootschap voor onroerend goed), een soort Franse BV waarin twee of meer personen gezamenlijk eigenaar zijn van onroerend goed. Deze personen zijn aandeelhouders (associés) in de SCI. In het geval van onze SCI zijn we momenteel met 23 aandeelhouders, zowel (echt-)paren als individuele personen. Met elkaar zijn we juridisch eigenaar en daarmede verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van Bousquet 2.

Conform de statuten van de SCI zijn er drie ‘formele’ doelen:

  • het in eigendom houden en beheren, op civiele titel, van de onroerende zaak gelegen te Balarin, 32250 MONTREAL DU GERS
  • het beheren en exploiteren van het bezit van de SCI door middel van verhuur of anderszins.
  • en meer in het algemeen alle mogelijke transacties van welke aard dan ook die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de SCI, op voorwaarde dat het civiele karakter van de SCI daardoor niet wordt aangetast.

Waartoe dient de SCI?

Allereerst, de SCI is geen doel op zichzelf! Het staat volledig ten dienste van het geestelijke werk dat Paulus en Nicolette verrichten, in eerste instantie vanuit Nederland en nu al meer dan 20 jaar op Bousquet. De SCI is daarmee meer dan enkel de invulling van de (juridische) vorm; de inhoud is daar onlosmakelijk mee verbonden. In de vorm is de SCI eigenaar en beheerder van Bousquet 2. Deze verantwoordelijkheid vraagt afstemming met Paulus en Nicolette en haar aandeelhouders waarin de wijze waarop dit gezamenlijk wordt ingevuld wezenlijk is. Dit betreft niet alleen de praktische invulling van bijvoorbeeld bouw- en terreinwerkzaamheden maar ook welke ontwikkelingen verder op Bousquet mogelijk zijn. In alles wat ter sprake komt spreekt de intentie voort vanuit de SCI om elkaar te ontmoeten en van hieruit het leven te ontmoeten. Daarmee draagt de SCI bij aan de verdere ontwikkeling van het werk van Paulus & Nicolette. De wens is dat ook Bousquet 2, als integraal onderdeel van geheel Bousquet, een plek mag zijn van eigen en gezamenlijke bezinning op de essentie van het leven en het verdiepen daarvan.

Dit betekent ook dat de SCI evenals Bousquet 1 geen winstbejag kent. Bij eventuele verkoop in de toekomst zal ieder zijn ingebrachte bedrag (zo mogelijk met inflatiecorrectie) terugkrijgen en zal de meerwaarde aangewend worden voor ideële doelen met dezelfde strekking.

Wat is de samenhang met Bousquet 1?

Iedereen die in de afgelopen jaren op Bousquet is geweest, heeft gezien hoe Bousquet 1 en 2 steeds meer één geheel zijn gaan vormen. Vanaf 1997 is er intensief gewerkt aan de aan Paulus en Nicolette toevertrouwde boerderij. Met het ontstaan van Bousquet 2 in 2003 en later in 2007 met de oprichting van de SCI hebben de werkzaamheden zich uitgebreid naar Bousquet 2. Dit is heel zichtbaar in de vele kinder-, terrein- en bouwweken die hebben plaatsgevonden, de talloze retraites waarbij velen logeerden op Bousquet 2 en de inzet van de diverse werkgroepen op zowel Bousquet 1 als Bousquet 2. Daarmee is er eigenlijk sprake van één Bousquet zonder hierbij de hoedanigheid van een SCI uit het oog te verliezen. Juist het bestaan van de SCI vraagt om een regelmatige afstemming met aandeelhouders, betrokkenen en Paulus & Nicolette.

Wat doet de SCI?

Om invulling te geven aan haar taken en gestelde doel verricht de SCI diverse activiteiten. Vanuit de statuten en de gekozen vorm van de SCI zijn er een aantal verplichtingen die jaarlijks terugkeren. Deze liggen op bestuurlijk vlak maar ook op juridisch en financieel gebied. De leden en het bestuur (die ook leden zijn) geven gezamenlijk invulling aan deze activiteiten. Naast de vergaderingen met bestuur en leden zijn er ook diverse commissies en werkgroepen actief met ieder hun eigen aandachtsgebied, hieronder vind je daar wat meer informatie over. Leden en betrokkenen worden middels jaarlijkse nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten. Het bestuur heeft een meer sturende rol en is verantwoordelijk voor een aantal zaken zoals deze voortvloeien uit de juridische vorm van een SCI.

Wie zijn de leden en het bestuur?

Het bestuur van de SCI bestaat momenteel uit Monique van der Giessen-Haarman, voorzitter, André Beijersbergen, penningmeester, Freek Bakker en Elsken Hijink, beide secretaris, terwijl Wendy Diepenmaat als adviseur het bestuur bijstaat, met name op financieel en juridisch gebied. Het bestuur vertegenwoordigt de leden en staat in voortdurend contact met Paulus en Nicolette. Het overlegt regelmatig met de bouwcommissie, de terreincommissie en de werkgroep registratie over alle noodzakelijke werkzaamheden en de kosten daarvan. Jaarlijks organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering en verzorgt een Nieuwsbrief voor leden en niet-leden. De bestuursleden en de aandeelhouders zien de SCI als een deel van Bousquet als geheel, een levend orgaan. Hun inspiratie en drijfveer komt voort uit de betrokkenheid bij het werk van Paulus en Nicolette en het verlangen zich te willen verbinden met de bron van waaruit al het leven voortkomt en is daarmede meer dan de materiële zorg voor de gebouwen en het terrein van Bousquet 2.

Nieuwsbrieven afgelopen jaren versie belangstellenden

Nieuwsbrief november 2009
Nieuwsbrief tweede kring 17-2-2010
Nieuwsbrief oktober 2011
Nieuwsbrief 25 oktober 2012
Nieuwsbrief november 2013
Ledenbrief december 2014
Nieuwsbrief januari 2015
Nieuwsbrief oktober 2015
Nieuwsbrief november 2016
Nieuwsbrief november 2017
Nieuwsbrief oktober 2018

Welke commissies zijn er?

Bouwcommisie

Uit de leden is enkele jaren geleden een bouwcommissie gevormd die in overleg met het bestuur en met Paulus en Nicolette alle bouwactiviteiten voorbereidt, coördineert en helpt uitvoeren. Het vele werk rond beheer en restauratie is niet los te maken van de ontwikkeling van een totaalvisie over hoe Bousquet 2 er in de toekomst uit kan gaan zien, dienstbaar aan de mensen die er verblijven voor bezinning en verdieping. Op Bousquet worden zowel in de zomer als in het voor- en najaar bouwweken georganiseerd. In het deelnemen aan die weken wordt met elkaar ervaren hoe niet de ‘klus’ centraal staat maar de mens.
De bouwcommissie bestaat op dit moment uit Jan Dijkhoff en Maarten Verkoren.

Terreincommissie

Ook is er een terreincommissie gevormd om het beheer van het uitgestrekte groengebied zoveel mogelijk in de hand te houden en om de verdere bestemming van het terrein in goede banen te leiden. Vanuit de gedachte dat elke activiteit gedragen en uitgevoerd wordt door mensen die daar weloverwogen in staan, probeert de terreincommissie een visie te ontwikkelen. Een visie die aangeeft wat we met het terrein willen en welke werkzaamheden daarvoor noodzakelijk zijn. Van daaruit wil de terreincommissie, in overleg met Paulus en Nicolette, in de toekomst regelmatig een ‘groenweek’ organiseren.      
De terreincommissie wordt gevormd door Miranda Alferink,  Marjon van der Steen, André Beijersbergen en Pierre Marnette.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit 2 personen , wisselt elk jaar voor de helft van samenstelling en komt 1 maal in het jaar samen om de financiën te controleren.